Wat kan de Non-profit en onderwijssector bij ons ontlenen?

volgende materialen zijn beschikbaar:

 • 1 Oefen-AED "Innomediq"
 • Koffer met 4 oefen-AED's "Innomediq",
 • koffer met 1 oefen-AED "Lifepack"
 • Koffer met 2 oefen-AED’s "Lifepack"
 • Rea-pop Baby "Laerdal" [QCPR],
 • Rea-torso Junior "Laerdal",
 • 1 Rea-torso volwassene "Laerdal" [Anne, QCPR],
 • 1 Rea-torso volwassene "Laerdal" [niet -blanke Anne, QCPR],
 • 2 Rea-torso’s volwassene "Laerdal" [Anne, QCPR],
 • 2 Rea-torso’s volwassene "Laerdal" [Anne] [waarvan 1 niet -blanke Anne, QCPR],
 • Family box [1 baby, 1 junior en 1 volwassene "Laerdal" [Anne, QCPR]

wie kan Ontlenen:

 • Non-profit organisaties,
 • Lesgevers van onderwijsinstellingen,
 • Onderwijsinstellingen.

in acht te nemen:

De materialen zullen tekens volledig in orde afgeleverd worden op de PZ,
Er gebeurt een uitgebreide controle door de PZ na iedere teruggave,
Bij schade of ontbrekende delen wordt een vergoeding aangerekend ter waarde van de herstelling en vervanging van het onderdeel,
Alle materialen worden gereinigd terug afgegeven. Een vergoeding wordt aangerekend voor het te laten reinigen,
De waarborg ontvang je na controle van de ontleende materialen,
De vergoeding kan ofwel gefactureerd of verrekend worden via de waarborg (aan te geven door de ontlener bij afhalen),
De waarborgen kunnen ENKEL CASH betaald   worden op de provinciale zetel. De waarborg wordt terugbetaald na controle van de ontleende materialen. Er is geen betaalterminal aanwezig.


Hoe reserveren:

Stuur een e-mail met het ingevulde ontleenformulier naar johan.lamon@rodekruis.be   om te reserveren of stuur een brief met het ingevulde ontleenformulier naar Rode Kruis-Oost-Vlaanderen, provinciale zetel, Ottergemsesteenweg 426, 9000 Gent om te ontlenen.
Je ontvangt een bevestiging via e-mail als bevestiging wanneer de materialen beschikbaar zijn.

 

Het ontleenformulier vind je hier


Hoe afhalen en terugbrengen:

Op de provinciale zetel Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 426, 9000 Gent.

Op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 9:00u en 16:00u.
Na afspraak met een medewerker van de provinciale zetel Oost-Vlaanderen.

 

Uitleenvoorwaarden materiaal provinciale zetels:

 1. Het materiaal is eigendom van het Belgische Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen, Instelling van Openbaar Nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van 30 maart 1891, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Stallestraat 96 en met exploitatiezetel te 2800 Mechelen, Motstraat 40, met ondernemingsnummer 0406.729.809 (“de Uitlener”).
 2. Het materiaal kan tijdens de kantooruren worden afgehaald en teruggebracht na afspraak met een medewerker van de provinciale zetel.
 3. Het is verboden het materiaal over te dragen, uit te lenen, te verhuren of ter beschikking stellen van derden.
 4. De huurprijs wordt berekend per dag. Voor de huurprijs wordt de dag van afhalen als een dag geteld. Ook zaterdag en zondag worden als een dag geteld.
 5. Er wordt een waarborg aangerekend aan de Ontlener. Lokale afdelingen en vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen zijn van deze waarborg vrijgesteld.
 6. Deze waarborg kan cash betaald worden aan de medewerker van de provinciale zetel of kan voor het afhalen gestort worden op het rekeningnummer van de provinciale zetel.
 7. Het is niet mogelijk materiaal mee te nemen zonder dat de waarborg betaald werd. In geval van storting, wordt het materiaal pas meegegeven van zodra de waarborg op de rekening van de provinciale zetel staat.
 8. De Uitlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik of uit eventuele gebreken van de ontleende materialen. Zijn de materialen door overmacht niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar, dan heeft de Ontlener geen recht op enige schadevergoeding.
 9. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Ontlener hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor elke inbreuk op één of meerdere bepalingen van deze uitleenvoorwaarden. De Ontlener is aansprakelijk bij diefstal en voor verlies, beschadiging, afwijking, minderwaarde, van elk ontleend goed. Hij kan hierbij geen fout of opzet van derden, toeval of overmacht inroepen. De Ontlener is over de gehele duur van de ontlening, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. De Ontlener verklaart de gebruiks-en veiligheidsvoorschriften van de materialen te kennen en na te leven. Hij zal de materialen gebruiken als een goede huisvader en enkel voor het doel waarvoor ze werden ontleend.
 10. Door ondertekening van het afhaalformulier, erkent de Ontlener dat hij de goederen schoon en vrij van zichtbare schade of onregelmatigheid ontvangt. Bij teruggave van het materiaal wordt de staat van het materiaal geverifieerd door de Uitlener.
 11. De door de Ontlener betaalde waarborg wordt teruggestort indien, op basis van deze controle, het materiaal zich in dezelfde staat bevindt als bij afhaling, d.w.z. schoon en zonder beschadigingen of enige onregelmatigheid. De waarborg wordt niet in cash terug betaald, maar steeds door overschrijving.
 12. Bij schade, ontbrekend materiaal, verlies of diefstal, wordt een vergoeding aangerekend aan de Ontlener ter waarde van de herstelling of, indien dit niet redelijkerwijze mogelijk is, ter waarde van de vervanging van het materiaal aan nieuwwaarde. Deze vergoeding wordt verrekend met de betaalde waarborg. Indien de vergoeding het bedrag van de betaalde waarborg overschrijdt, zal de Ontlener het surplus onmiddellijk ter plaatse bijbetalen.
 13. Alle materialen moeten droog en proper zijn bij teruggave. Een vergoeding van 25€ wordt aangerekend aan de Ontlener voor het drogen en/of reinigen van bevuilde materialen. Deze vergoeding wordt verrekend met de betaalde waarborg. Indien de vergoeding het bedrag van de betaalde waarborg overschrijdt, zal de Ontlener het surplus onmiddellijk ter plaatse bijbetalen.
 14. De Uitlener kan aanvragen tot uitlenen van materiaal weigeren in volgende gevallen:
  - foutief of onrechtmatig gebruik van de ontleende goederen
  - herhaaldelijke beschadiging
  - niet teruggebrachte materialen
  - onbetaalde bedragen
 15. Deze uitleenvoorwaarden wordt exclusief beheerst door het Belgische Recht. Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.