Het ontstaan van onze afdeling

Onze afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

De Rode-Kruisafdeling Haasdonk, welke bij de fusie van de gemeenten op 1 januari 1977 actief was, organiseerde onder impuls van voorzitter Constant Roodhooft, regelmatig Rode-Kruisactiviteiten in Beveren. Zo kon uit het archief afgeleid worden dat de Haasdonkse voorzitter meewerkte aan de op 4 september 1978 door de bloedtransfusiedienst van het Land van Waas georganiseerde "Speciale bloedinzameling te Beveren.  Voor deze bloedinzameling, welke doorging in de Centrumschool, werden 5800 brieven huis-aan-huis verspreid. Deze bloedinzameling kwam er vijf jaar na de vorige, waarop 80 bloedgevers zich aanboden.  Waarschijnlijk is er tijdens deze speciale bloedinzameling en tijdens de "Eerste Hulpcursus" die de afdeling Haasdonk in de Centrumschool organiseerde gesproken over de oprichting van één rodekruisafdeling in Groot-Beveren.

Wat vaststaat is, dat de voorzitter van Haasdonk contact nam met het Hoofdbestuur van het Rode Kruis te Brussel en er informeerde naar rodekruiswerking in een andere deelgemeente van Groot-Beveren.

Zo kwam hij het bestaan van een rodekruiscomité in Melsele op het spoor, dat geen activiteiten meer ontplooide.

Bij de voorzitter van de Rode Kruisafdeling Melsele, dokter A. Delacave, peilde de heer Roodhooft naar de bereidheid tot samenwerking en oprichting van één afdeling Groot-Beveren.   Uit het verslag van de gewestelijke vergadering, gehouden te Melsele op 23 september 1978, blijkt dat voordien de eerste gesprekken tussen Haasdonk en Melsele inzake samenwerking, met succes waren afgerond.

Gelijktijdig met voornoemde cursus "Eerste Hulp" was er immers een "werkgroep oprichters" actief. Deze werkgroep bestond op 10 november 1978 uit Constant Roodhooft (voorzitter Haasdonk), Patrick Maes (leider Jeugd Rode Kruisactie Haasdonk) en Marc Anthonsen (woonachtig te Beveren, met een Rode Kruisverleden in Berchem). Deze werkgroep had tot doel de oprichting van de afdeling Groot-Beveren te bewerkstelligen en kandidaten voor de "voorstelstaat plaatselijk comité" te zoeken.  Deze werkgroep nodigde daarom per brief van 10 november 1978 de comitéleden en leden van de afdelingen Haasdonk en Melsele uit tot het bijwonen van een vergadering met agenda: "Verkiezing plaatselijk comité Groot-Beveren". Op deze vergadering, welke op 15 november 1978 in de Centrumschool te Beveren plaats vond, werden eveneens bloedgevers en cursisten uit Groot-Beveren en al wie in contact gekomen was met rodekruiswerking in Beveren, uitgenodigd omdat men deze verkiezing op een zo breed mogelijke basis wenste te laten verlopen. Op de uitnodiging stonden de vacante plaatsen in het comité opgesomd waarvoor eenieder zich persoonlijk voor de vergadering kandidaat kon stellen. Alle openstaande functies werden op de stichtingsvergadering ingevuld.

Een tiental dagen later, nl. op 26 november 1978 had in Stekene de eerste gewestvergadering plaats waarop de heer Roodhooft, als voorzitter van de afdeling Groot-Beveren aanwezig was. Op deze vergadering werd verslag uitgebracht over de oprichting van de afdeling Groot-Beveren, die volgens het verslag, gemoedelijk was verlopen. Bij de oprichting van de afdeling Groot-Beveren had men oog voor de eigenheid van elke deelgemeente. Zo waren in het comité telkens 5 personen uit Beveren, Haasdonk en Melsele, terwijl er één lid als woonplaats Vrasene had.

Vrij kort na deze vergadering, nl. op 29 november 1978, vergaderde het nieuw gekozen afdelingscomité. Op deze vergadering werden volgende punten behandeld: voorstelstaat plaatselijk comité, budgettering secretariaat, bloedafname voorzien op 15 januari 1979 en "Hoe treden we naar buiten met onze afdeling?". Wellicht tekenden de ex-voorzitters van Haasdonk en Melsele toen elk een verklaring waarin zij akkoord gingen, de beschikbare financiële en materiële middelen over te dragen aan de nieuwe afdeling.

Deze verklaringen hadden tot gevolg dat op de comitévergadering van  8 maart 1979 gemeld kon worden dat de afdeling Groot-Beveren erkend was en het afdelingsnummer 7/3/776 (nu 7B776) kreeg toegekend.

De comitévergadering van 13 november 1979 was de volgende belangrijke stap voor de verdere werking van de afdeling. Na het voorziene algemeen ontslag van het bestuur vermeld op de voorstelstaat van 15 november 1978 werd immers het nieuwe bestuur, in aanwezigheid van stemgerechtigden uit Groot-Beveren, verkozen.

Op de eerstvolgende comitévergadering op 11 december 1979 werd het nieuwe bestuur geinstalleerd.