Historiek

Geschiedenis Rode Kruis-Aalst

De jaren 1908 tot 2008 zijn extracten uit de "Kroniek RODE KRUIS AALST 1908-2008" door Carlos A.J. De Vuyst.

Deze kroniek kan u bestellen bij de voorzitter.

1908-1914

In 1908 was Aalst een fabrieksstad die zware sociale conflicten had meegemaakt (denk aan het werk van priester Daens).
In 1908 waren er in de stad 33.496 inwoners waarvan 1/3 (van de volwassenen) niet kon lezen of schrijven.

We stellen vast dat tussen 1908 en 1914 verschillende personen van Aalst een Rode Kruisopleiding gevolgd hebben, personen die we later terugvinden als medewerkers gedurende de oorlogsjaren 1914-1918 en in bestuursmandaten en kaders van het Rode Kruis-Aalst.

Het is dus duidelijk dat er tussen 1908 en 1914 te Aalst een Rode Kruiskern werkzaam was die een aantal personen ertoe aangezet heeft om de Rode Kruisopleidingen te volgen. (1)

(1) Service d'immatriculation-Inschrijvingsdienst
Service de mobilisatin et déclaration d'engagement du personel
Mobilisatiedienst en verklaring van aanwerving van het personeel

1914-1918

In de pupillenschool was een Rood Kruispost van het leger ingericht waar meer dan driehonderd gewonden konden opgenomen worden. Ook in een aantal huizen werden de ruimste kamers in ziekenzalen herschapen.

Gedurende de beschietingen van de stad, voornamelijk op 27/09/1914 was dr. Heffinck (die in 1924 voorzitter van de Rood Kruisafdeling zou worden) één van degenen die op levensgevaar, onder een regen van kogels en obussen, de gekwetste soldaten en burgers ging helpen en bijstaan. (1)

Onmiddellijk bij aanvang van de oorlog zijn Callebaut Fernande en Moyersoen Martha, na vroeger gevolgde opleidingen, hun diensten gaan aanbieden bij het Rood Kruis van Gent.
Na een bijkomende opleiding werden ze terug naar Aalst gestuurd en togen hier onmiddellijk aan het werk.
Ze werden bijgestaan door Ghijselinckx Maria, Rumes Paul , Van Wichelen Julia en andere vrijwilligers.

Het werk bestond in hoofdzaak uit hulp aan de doortrekkende vluchtelingen en krijgsgevangenen en het toedienen van de eerste zorgen aan gekwetste militairen en burgers.

Later richtten ze, met andere vrijwilligers, een bestendige dienst op voor de verzending van pakjes naar Aalsterse krijgsgevangenen in Duitsland en werkten mede aan de organisatie van de sociale hulpverlening voor de in grote nood verkerende huisgezinnen. (2)

(1) Rumes P. - uit de lijkrede bij het overlijden van dr. Heffinck in 1927
(2) Camiel Huylebroeck - Korte historiek van de afdeling Aalst - speciale uitgave Hemo - 1964. en Jan De Block - Een halve eeuw Rood Kruis te Aalst - jubileumuitgave Gazet  van Aalst oct. 1969

1915

In 1915 werden reeds te Aalst Rood - Kruislessen ingericht voor eerste hulpverlening.

1918-1923

De Rood Kruisactiviteiten werden meer gericht op sociaal dienstbetoon, het inrichten van cursussen openbare gezondheid en eerste hulpverlening en de oprichting en opleiding van operationele hulpdiensten (nationale hulpdienst - mobiele colonnes).

1924

Tijdens de propagandaweek van 06 tot 13 april 1924 groeide het ledental aan tot 350.

Bij de overstromingen in 1925-1926 in de regio Dendermonde werd door de afdeling Aalst zowel materiële als financiële steun verleend.

1934

Auto-ambulancedienst. In februari 1934 had de overhandiging plaats van een tweede ambulancewagen.

1935

Begin 1935 richtte dr. De Cock, afdelingsvoorzitter, een dienst voor bloedtransfusie op ten behoeve van het Stedelijk Ziekenhuis (Hospitaal) van Aalst. Uit dit initiatief groeide weltra een regelmatige dienst.

1936

Onze werking trok meer en meer de aandacht en belangstelling van de bevolking door:

de hulp en steun van onze hulpdienst aan private- en stadsorganisaties
onze ambulanciers die dagelijks de straten doorkruisten voor ziekenvervoer en hulpverlening (1)
(1) Rood Kruis van België - maanblad september 1936 - volledig verslag

1938

In de loop van 1938 werden op de Keizerlijke Plaats, 17 te Aalst de nieuwe lokalen van de afdeling definitief in gebruik genomen.

De Rood Kruisdiensten begonnen hun leden te trainen in het vooruitzicht van een eventuele oorlog.

1940-1945

Op 10 mei werd Aalst tweemaal gebombardeerd door Duitse vliegtuigen.

De Rood Kruisafdeling Aalst kwam onmiddellijk in actie. De actieve en reserve ambulanciers en helpers werden ogperoepen of kwamen zich spontaan aanieden in het lokaal Keizerlijke Plaats, 17. Dag en nacht was er permanentie aanwezig.

Wanneer de strijd om de Dender losbarstte, bleven een twintigtal ambulanciers van de afdeling onder leiding van voorzitter dr. De Cock ter plaatse om gedurende de beschietingen de gewonden te verzorgen.

Het militair veldhospitaal stond onder leiding van Dr. Goffaert. Om dr. Goffaert bij te staan werd er beroep gedaan op de Rood Kruisafdeling om personeel te leveren voor dit veldhospitaal.

Oprichting van een vluchtelingenopvang.

Oprichting van een hulphospitaal van het Rood Kruis

Opsporingsdienst van krijgsgevangenen en vermiste soldaten

In deze moeilijke tijden, gedurende de bezetting, trachtte men via het Roode Kruis der Jeugd een actieve bezigheid te geven aan de jongeren van de stad.

1945-1949

Ook het Roode-Kruis moest, na de grote inzet gedurende de oorlogsjaren, zich aanpassen en herstructureren naar het werk in vredestijd.

Ontslag afdelingsraad

Aankoop nieuwe ambulancewagen

1950-1954

Het afdelingslokaal. Sedert 1938 was de afdeling gehuisvest in een pand op de Keizerlijke Plaats, 17.

Begin 1950 vernam men dat de verhuurder dit pand wilde verkopen.

Problemen met het voorzitterschap.

Eind 1951 werd een contract afgesloten met de eigenaar van een huis in de Majoor Claserstraat, 17, Aalst. De maandelijkse huurprijs bedroeg 1200 bef. per maand plus de nutsvoorzieningen.

Door de hoofdzetel werden een hoeveelheid levensmiddelen (rijs, rozijnen, thee) ter beschikking gesteld aan de plaatselijke afdelingen. (1)
Deze giften werden door de sociale dienst van de afdeling onder een aantal behoeftige families van Aalst verdeeld.

(1) brief van 17/10/1953 dir.-gen aan de afdelingsvoorzitter dr. De Cock

1955-1964

De Start van de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis te Aalst.
Er werd dus een pand gehuurd, Esplanadeplein 11 te Aalst in akkoord met het hoofdbestuur, voor de diensten van de Rode Kruisafdeling en een nieuw op te richten bloedtransfusiecentrum.

Jubileumfeesten 1863-1963 van het Rode Kruis

Een nieuwe huisvesting werd gehuurd door bemiddeling van de hoofdzetel, voor zowel de bloedtransfusiedienst als de Rode Kruisafdeling, op de Keizerlijke Plaats, 45.

1965-1968

Januari 1966 overleed, na een ongeneeslijke ziekte, dr. De Cock R., die gedurende 30 jaar zijn stempel heeft gedrukt op de Rode Kruisafdeling Aalst. Hij was alom gewaardeerd en was onze doelstelling indachtig. "DIENEN".

Indeling van de provincie Oost-Vlaanderen in gewesten, afdelingen en werkgebieden. Dec. 1967

Werkgebied Rode Kruisafdeling Aalst:

Aalst, Gijzegem, Wieze, Baardegem, Haaltert, Moorsel, Meldert, Nieuwerkerken, Mere, Bambrugge, Burst, Ottergem, Zonnegem, Vlekkem, Erondegem, Vlierzele, Bavegem, Erpe, Hofstade, Herdersem en Erembodegem.

1970-1974

Nieuwe voorzitter, nieuwe wind. Dr. Matthieu F. wordt de nieuwe voorzitter van afdeling Aalst.

Een gedeelte van het gebouw A. Liénartstraat 1, werd op 14/1/1973 in gebruik genomen als vast lokaal voor de nationale hulpdienst. (1)
Van de jaren 1950 tot de jaren 1970 was hier alleen het secretariaat van den NHD gevestigd.

Nogmaals werd door de gewestvoorzitter dr. Van Der Hulst aangedrongen dat vanuit de afdeling Aalst er zou naar gestreefd worden om in de randgemeenten comités op te richten die eventueel zouden kunnen evolueren naar plaatselijke afdelingen.

(1) bestuursvergadering 21/12/1972

1975-1979

In vervanging van dr. Matthieu, ontslagnemend voorzitter eind 1974, werd dhr. Boel, ondervoorzitter, aangesteld als nieuwe voorzitter.

Brand in het hospitaal Sint Elisabethgasthuis. Van vrijdag 26/08/1976 tot zondag 28/08/1976 bood de Aalsterse hulpdienst hulp bij de evacuatie van personeel, bejaarden en zieken, het vrijwaren van materiaal voor brand- en waterschade en het inzetten van voorlopige opvang.

Fusie van de gemeenten in 1977. Het nieuwe werkgebied van Aalst betreft nu de volgende 9 fusiegemeenten: Aalst, Baardegem, Erembodegem, Herdersem, Gijzegem, Hofstade, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken.

Na een crisis wordt adv. Geldhof in 1977 aangesteld als afdelingsvoorzitter.

1980-1984

Voorzitter adv. Geldhof had in de loop van oktober 1980, onverwacht ontslag genomen. Ondervoorzitter dhr. De Block J. werd (terug) waarnemend voorzitter.

De Rode Kruisafdeling zat in 1980, voor de zoveelste keer in haar geschiedenis, zonder vast lokaal.

Waarnemend voorzitter J. De Block diende, per brief van 23/12/1980 aan de directeur-generaal, zijn statutair ontslag aan als wnd voorzitter. (hij werd op 09/01/1981 - 70 jaar)

Op de bestuursvergadering van 19/02/1981 werd de kandidatuur van dhr. Van Dorpe L. voorgedragen als nieuwe voorzitter.
Kandidatuur die algemeen aanvaard werd door de bestuursleden.

Een nieuw lokaal. Een gedeelte van een gebouw werd gehuurd in de Dirk Martensstraat 40, Aalst.

Na het ontslag van dr. Van Dorpe L. als voorzitter, wordt ondervoorzitter Carlos De Vuyst voorzitter van de Rode Kruisafdeling Aalst.

1985-1987

Onze nieuwe huisvesting werd het "Stedelijk ziekenhuis-Sint Elisabeth", Gasthuisstraat, 40.

Ter gelegenheid van de brevetuitreiking van "Helper" op 26/01/1985, in het auditorium van het Stedelijk Ziekenhuis stelde voorzitter Carlos De Vuyst de vernieuwde bestuursploeg en de nieuwe huisvesting voor.

1988

Jubileumviering ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan.

1988-1991

Een tweedehands ziekenwagen werd aangekocht van de dienst 100 te Wetteren.

Nieuw lokaal. De diensten van het St. Elisabeth ziekenhuis verhuisden naar de nieuwbouw ASZ (Aalsters Stedelijk Ziekenhuis) in de Merestraat. (1)

(1) De afkorting ASZ (Aalsters Stedelijk Ziekenhuis) wordt later "Algemeen Stedelijk Ziekenhuis".

1992-1994

Aalst verwerft een nieuwe ziekenwagen.

Op 21/12/1994 eindigde het mandaat van voorzitter C De Vuyst. Dr. Chris Devuyst werd bij geheime stemming, met eenparigheid van stemmen verkozen.

1995-1996

Dankzij de verkoop van wenskaarten konden de Tupperware monitrices 5 medische hulpkoffers schenken aan het Rode Kruis van Aalst.

1997-1999

De nieuwe lokalen van het BTC Gent werden officieel in gebruik genomen.
Verschillende delen (bv. het labo, administratie, e.d.) werden van Aalst overgebracht naar Gent.

Hierdoor kwam er ruimte vrij in het BTC Aalst. Er werd onderhandeld om eventueel de vrijgekomen ruimte ter beschikking te stellen van de afdeling. (1)

Dr. Devuyst beslist om op 31/12/1998 zijn mandaat als voorzitter te beëindigen.

Ondervoorzitter Rude De Rouck wordt, in afwachting van een nieuw verkozen voorzitter, aangesteld als waarnemend voorzitter. Later wordt hij verkozen als voorzitter.

(1) bestuursvergadering van 25/03/1997

2000-2004

De (nieuwe) directie van ASZ (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis) beslist dat het Rode Kruis geen enkel lokaal meer mag gebruiken behalve de refter.

Als gevolg van een heelkundige ingreep van voorzitter De Rouck Rudy wordt ondervoorzitter Betty De Block vanaf 05/02/2003 dienstdoende voorzitter. Hij neemt definitief ontslag op 01/03/2004. De afdelingsraad stelt Albertina (Betty) De Block aan om het mandaat van voorzitter over te nemen tot het einde van het jaar.

Het gebruikscontract van het nieuwe lokaal gelegen te Albrechtlaan 117A wordt op 04/04/2003 getekend. (1)

(1) bestuursvergadering van 03/04/2003

2005-2008

Aalst mag in 2006 België vertegenwoordigen tijdens de internationale eerstehulpwedstrijd "First Aid Convention in Europe" (FACE) die plaats zal vinden in Assisi (Italië). We worden 8e op 27 deelnemers.

Afdeling Aalst viert haar 100-jarig bestaan.

Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens is de huidige voorzitter, Albertina (Betty) De Block ontslagnemend op 31/12/2008.

Op 07/11/2008 werd Chris Kiekens verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van Rode Kruis-Aalst en op 23/08/2008 aanvaard door de regioraad.

2009-2012

De afdeling doet zware investeringen:

  • een Mercedes Sprinter ziekenwagen, die in gebruik was bij afdeling Zwartberg
  • een Mercedes Sprinter materiaalwagen, die in gebruik was bij het Duitse leger
  • een nieuwe Ferno brancard voor de ziekenwagen
  • een recreatieruimte voor de vrijwilligers.
  • de herlocalisatie en herinrichting van het hulpdienstlokaal met veilige rekken
  • de herlocalisatie en herinrichting van het vormingslokaal met veilige rekken
  • een Mindray MEC-1200 monitor voor de ziekenwagen