;

Strategie 2020. Iedereen helpt.

Bij Rode Kruis-Vlaanderen laten we niets aan het toeval over. Ook onze toekomst nemen we stevig in eigen handen. Ons nieuw ambitieus vijfjarenplan Strategie 2020. Iedereen helpt is het denkwerk van letterlijk honderden mensen (vrijwilligers en personeelsleden, externe deskundigen, vertegenwoordigers van overheden …). We tekenen er de toekomst van Rode Kruis-Vlaanderen mee uit.

Zelfredzaamheid wordt de rode draad bij alles wat we doen. Die focus op zelfredzaamheid maakt van ons - meer dan ooit - een aanspreekbare, warme en betrokken organisatie. Want we nodigen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen. We laten aan mensen zien hoe de hulp die we aanbieden, het meest kan betekenen voor wie ze nodig heeft.

Wat dat juist betekent, zelfredzaamheid?

Een ambitieus vijfjarenplan

Om de richting te bepalen die we de komende vijf jaar met Rode Kruis-Vlaanderen willen uitgaan, hebben we een ambitieus strategisch plan opgesteld: Strategie 2020. Iedereen helpt. Onze samenleving is continu in verandering. Wij moeten mee evolueren en anticiperen op de veranderende noden. Onze missie blijft uiteraard om de meest kwetsbaren in onze maatschappij te helpen. Maar meer dan ooit leggen we de nadruk op zelfredzaamheid: wij helpen mensen andere mensen helpen. Om dat te bereiken en tegelijk de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven garanderen, hebben we een duidelijk en richtinggevend kader nodig. Dat is het opzet van ons strategisch plan Iedereen helpt.

Vijf pijlers die ons uniek maken

De doelstellingen van Iedereen helpt hebben we samengebracht in vijf pijlers: 1. Zelfredzaamheid van individu en gemeenschap 2. Alom en nabij 3. Sterke expertise in al onze activiteiten 4. Een eigentijdse organisatie 5. Transparantie in alles wat we doen. Zoals je merkt, hebben we ervoor gekozen om - naast zelfredzaamheid - de vier sterktes van onze organisatie tot een pijler van Iedereen helpt te maken. Onze sterke aanwezigheid in heel Vlaanderen en de wereld op basis van vrijwilligerschap maakt ons het equivalent van de humanitaire ‘last mile’. Ons streven naar zelfredzaamheid, onze grote expertise op basis van eigen wetenschappelijk onderzoek, het efficiënt management van onze eigentijdse organisatie en onze maatschappelijke functie: deze pijlers maken ons zonder meer uniek in Vlaanderen en in de rest van de wereld. De vijf pijlers van Iedereen helpt hebben we omgezet in 23 concrete doelstellingen en 96 projecten.

Zelfredzaamheid als rode draad

Begin 2015 lanceerden we onze nieuwe baseline ‘Rode Kruis- Vlaanderen helpt helpen’. Onze nieuwe baseline sluit perfect aan bij dit nieuwe strategisch plan. Van ‘helpen en zorgen voor kwetsbare mensen’ evolueren we tot ‘iedereen helpen om kwetsbare mensen te kunnen helpen’. Met andere woorden: zelfredzaamheid staat voor ons centraal. Het is dan ook de eerste pijler van Iedereen helpt en het vormt meteen ook de rode draad doorheen de hele strategie.

Denkwerk van honderden mensen

Een strategisch meerjarenplan stel je niet in je eentje op. Aan Iedereen helpt hebben letterlijk honderden mensen meegewerkt. Een stuurgroep coördineerde deze strategische denkoefening. Acht denkgroepen bogen zich over concrete thema’s zoals zelfredzaamheid, afdelingswerking, rampenhulpverlening en samenwerking met ziekenhuizen. Elke denkgroep bestond uit een mix van vrijwilligers, medewerkers en externe deskundigen. De bestaande adviescommissies leverden input vanuit hun specifieke werkdomein en gaven feedback op de voorgestelde strategie.

Opvolger van Afspraak 2015

Iedereen helpt is de opvolger van ons vorige strategisch plan Afspraak 2015 dat vooral inzette op meer effectiviteit. Met Iedereen helpt gaan we verder op die ingeslagen weg, met nog meer aandacht voor kwaliteit en innovatie. Iedereen helpt bouwt verder op de resultaten en veranderingen van Afspraak 2015. Tegelijk leggen we ook nieuwe accenten en starten we nieuwe activiteiten op. Bij elke nieuwe activiteit stellen we onszelf echter eerst de vraag: zal dit de zelfredzaamheid van de bevolking bevorderen?

Een gezamenlijk project

Elke pijler van Iedereen helpt hebben we vertaald naar meetbare doelstellingen en projecten. Op die manier kunnen we de komende vijf jaar alles zorgvuldig opvolgen. Zowel intern als extern zullen we regelmatig verslag uitbrengen over de realisatie van de doelstellingen. Zo blijft Iedereen helpt geen theoretisch plan, maar wordt het een gezamenlijk project waar iedereen - vrijwilligers en medewerkers - mee zijn schouders onder zet.

Vier kernwaarden

Het Rode Kruis is opgericht op basis van 7 fundamentele beginselen. Onze organisatie is ook intern sterk waardengedreven. We hebben van deze strategische oefening gebruik gemaakt om onze interne waarden onder de loep te nemen en te herformuleren. Integriteit, professionaliteit, teamgerichtheid en zin voor initiatief – dat zijn kernwaarden die we bij alle medewerkers van onze organisatie verwachten. Zowel bij onze vrijwilligers als onze werknemers