2014

Bloed geven en sporten

De Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen gaat dagelijks op zoek naar nieuwe donoren om de bloedbank op peil te kunnen houden. Met een systematische review wilden we nagaan of sporters aangespoord kunnen worden om bloed te doneren op regelmatige basis. Tot op heden is er veel onduidelijkheid over het effect van een bloeddonatie op de prestaties en fysiologische parameters van sporters, wat sommigen onder hen weerhoudt om de stap te zetten naar de bloedtransfusiecentra. Verschillende (bio)medische databanken werden nauwgezet doorzocht, waarbij 18 studies gedetailleerd werden geanalyseerd. Het onderzoek toonde aan dat niet-professionele sporters bloed kunnen doneren zonder dat dit langdurige gevolgen heeft voor hun sportactiviteiten. Echter, de studies waren eerder van lage kwaliteit en verder onderzoek zal hieromtrent meer duidelijkheid brengen. In een samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven zal in 2015 een studie opgezet worden om het effect van bloeddonaties op sportprestaties verder te evalueren.

Evidence-based eerstehulprichtlijn voor India (IFAG)

Nadat het CEBaP reeds betrokken was bij het succesvol ontwikkelen van evidence-based eerstehulprichtlijnen voor Europa (EFAM) en Afrika (AFAM) werd in 2014 de ontwikkeling van evidence-based eerstehulprichtlijnen voor India gefinaliseerd (IFAG). Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het Indische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen en een panel van Indische experts uit verschillende medische disciplines en ervaren Indische eerstehulplesgevers. Het CEBaP was verantwoordelijk om het best beschikbare wetenschappelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Voorbeelden van effectieve interventies voor de Indische context zijn het drinken van rijstwater bij diarree en water of thee gorgelen om infecties aan de bovenste luchtwegen te voorkomen. Deze richtlijnen zullen de basis vormen voor een waaier aan eerstehulpmaterialen, aangepast aan de diversiteit en de noden van de Indische bevolking.

Evidence-based leerlijn over eerste hulp

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ is Rode Kruis-Vlaanderen van mening dat kinderen van het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs voldoende kennis, vaardigheden en attitudes rond eerste hulp moeten hebben. Daarom ontwikkelde de Dienst Eerste Hulp en Jeugd Rode Kruis, in samenwerking met het CEBaP en een multidisciplinair expertenpanel, een evidence-based leerlijn over eerste hulp. Hiermee bieden we leerkrachten een praktisch instrument aan om de eindtermen te verwezenlijken en de ontwikkeling van leerlingen op te volgen.

Publicatie methodologisch charter

Er bestaat heel wat variatie in de kwaliteit van richtlijnen en systematische reviews. Richtlijnen kunnen bijvoorbeeld ontwikkeld worden op een consensus-based methode, die een consensus probeert te vinden tussen de opinie van verschillende experten zonder de wetenschappelijke literatuur te bekijken, of evidence-based methode, waarbij systematisch literatuuronderzoek als basis wordt gebruikt. Aangezien het niet altijd duidelijk is hoe richtlijnen en systematische reviews tot stand komen, vond het CEBaP het belangrijk om transparant te zijn over de methodologie die wij hanteren. Deze methodologie werd beschreven in een methodologisch charter, alsook in een wetenschappelijk artikel dat begin 2014 werd gepubliceerd in International Journal of Evidence-based Healthcare. In dit artikel wordt beschreven (1) dat er veel variatie in terminologie en kwaliteit bestaat rond het concept van Evidence-Based Practice (2) wat het belang is van evidence-based werken voor een hulporganisatie als Rode Kruis-Vlaanderen, en (3) welke methode gehanteerd wordt om evidence-based te kunnen werken.

Methodologische kwaliteit bloedtransfusierichtlijnen

De Dienst voor het Bloed staat continu paraat over heel Vlaanderen om voldoende, betrouwbare en veilige bloedproducten aan ziekenhuizen te leveren die vervolgens hoofdzakelijk gebruikt worden voor bloedtransfusies. In het kader van optimale effectiviteit en efficiëntie is het belangrijk dat aanbevelingen over bloedtransfusie wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom onderzocht het CEBaP, in samenwerking met de Dienst voor het Bloed, de methodologische kwaliteit van bloedtransfusierichtlijnen en de wetenschappelijke evidentie achter een reeks aanbevelingen over bloedtransfusie.

Internationale reanimatie- en eerstehulprichtlijnen (ILCOR)

Het CEBaP werkt mee aan de ontwikkeling van internationale reanimatie- en eerstehulprichtlijnen door ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation). ILCOR is een wereldwijd netwerk van reanimatieraden en publiceert 5-jaarlijks up-to-date reanimatierichtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijke studies. In de huidige cyclus werd ook een “eerstehulpwerkgroep” opgericht, waar ook het CEBaP deel van uitmaakt. Voor een heel aantal vragen rond eerste hulp (bijvoorbeeld “wat is de beste lichaamshouding in geval van shock?”) werd naar wetenschappelijke studies gezocht en overeenkomstige aanbevelingen geschreven. Eind januari 2015 vindt in Dallas de consensusmeeting plaats, een laatste stap richting de afwerking van deze richtlijnen, die in oktober 2015 gepubliceerd zullen worden. Op basis van deze richtlijnen zal het IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) zelf richtlijnen publiceren die specifiek aangepast zijn aan de Rode Kruis context, en ook daar zal het CEBaP aan meewerken.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

  • verzend

Nieuws