Protocol inzake blindmakende laserwapens

Detail

  • Plaats: New York
  • Aangenomen: 13-10-1995
  • Inwerkingtreding: 30-07-1998

In België

  • Ratificatie: 10-03-1999
  • Inwerkingtreding: 10-09-1999
  • Ondertekening: 01-01-1970
  • Publicatie: 21-10-1999
  • Geen voorbehoud of verklaring

 
Dit protocol inzake blindmakende laserwapens is als Protocol IV gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben van 1980. Door de aanvaarding van dit protocol in 1995 werd het gebruik van een specifiek wapen beperkt, voor het een plaats kon verwerven in het wapenarsenaal van staten.

Naast het gebruik, verbiedt het Protocol eveneens de overdracht van dergelijke wapens naar staten en niet-staat entiteiten. Een dergelijke ‘ontwapenings’-bepaling is zeldzaam in internationaal humanitair recht teksten. Met de verwijzing naar ‘niet-staat entiteiten’ overstijgt het protocol het toepassingsgebied van het Conventioneel Wapenverdrag.

De verdragstekst

Artikel 1 - Verboden gebruik
Artikel 2 - Voorzorgsmaatregelen
Artikel 3 - Geoorloofd militair gebruik van lasersystemen
Artikel 4 - Definitie blijvende blindheid
Het protocol waarvan de tekst hierna is weergegeven, is als Protocol IV gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben.

Artikel 1 - Verboden gebruik
Het is verboden gebruik te maken van laserwapens die dusdanig zijn ontworpen dat zij in de strijd worden ingezet met als enige doel of onder meer als doel blijvende blindheid te veroorzaken bij personen zonder geassisteerd zicht, met andere woorden personen die met het blote oog kijken of corrigerende lenzen dragen. De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen zullen soortgelijke wapens niet aan een Staat noch aan een andere entiteit dan een Staat verstrekken.

Artikel 2 - Voorzorgsmaatregelen
De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen nemen bij het gebruik van lasersystemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van blijvende blindheid bij personen zonder geassisteerd zicht. Onder voorzorgsmaatregelen dient te worden verstaan het voorlichten van de strijdkrachten alsmede een aantal andere maatregelen van praktische aard.

Artikel 3 - Geoorloofd militair gebruik van lasersystemen
Het in dit Protocol vastgelegde verbod geldt niet voor het blindmaken dat het toevallig of bijkomend gevolg is van het geoorloofd militaire gebruik van lasersystemen die gericht zijn tegen de optische instrumenten.

Artikel 4 - Definitie blijvende blindheid
Met het oog op de toepassing van dit Protocol, dient onder ‘blijvende blindheid’ te worden verstaan, een onomkeerbaar en niet te corrigeren gezichtsverlies dat een hoge graad van invaliditeit veroorzaakt en waarbij geen kans bestaat op een terugkeer van het gezichtsvermogen. Er is sprake van een hoge graad van invaliditeit wanneer volgens de met de Snellen-test uitgevoerde metingen aan beide ogen, de gezichtsscherpte lager is dan 20/200.