Protocol betreffende het verbod van het gebruik in de oorlog van stik-, gif-, of dergelijke gassen en van bacteriologische middelen

Detail

  • Plaats: Genève
  • Aangenomen: 17-06-1925
  • Inwerkingtreding: 08-02-1928

In België

  • Ratificatie: 04-12-1928
  • Inwerkingtreding: 04-12-1928
  • Ondertekening: 17-06-1925
  • Publicatie: 17-03-1928
  • Voorbehouden gemaakt bij de ratificatie : 1. Dit Protocol verplicht de Belgische Regering slechts tegenover Staten die het ondertekend en bekrachtigd hebben of die zijn toegetreden; 2. Dit Protocol zal ophouden voor de Belgische Regering bindend te zijn tegenover een vijandelijke Staat, waarvan de gewapende macht of waarvan de bondgenoten de verbodsbepalingen in dit Protocol opgenomen, niet zouden eerbiedigen.

Het Protocol van Genève van 1925 werd onderhandeld en getekend tijdens de conferentie inzake het toezicht op de internationale handel in wapens en munitie, die van 4 mei tot 17 juni 1925 onder de auspiciën van de Volkenbond in Genève plaatsvond. Deze conferentie aanvaardde een verdrag voor het toezicht op de internationale handel in wapens, munitie en oorlogstuig (dat niet in werking trad) en het protocol inzake het gebruik van gas als een afzonderlijk document. De vroegere verdragen die het gebruik van gas verbieden en waarnaar het protocol refereert zijn in de eerste plaats de Verklaring van Den Haag van 29 juli 1899 houdende het verbod projectielen te gebruiken die uitsluitend tot doel hebben verstikkende of dodelijke gassen te verspreiden, het Verdrag van Versailles van 28 juni 1919 en andere vredesverdragen van 1919.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft meerdere resoluties gestemd waarin wordt opgeroepen tot de strikte naleving van de principes en doelstellingen van het Protocol van Genève van 1925 door alle staten, waarin acties in strijd met de doelstellingen worden veroordeeld en waarin staten worden uitgenodigd om tot dit Protocol toe te treden. Resolutie 2603 (XXIV) van 16 december 1969 geeft een interpretatie van het Protocol van Genève van 1925.

De verdragstekst

(aanduiding van de verdragsluitende Mogendheden)

De ondergetekende Gevolmachtigden in naam van hun respectieve Regeringen,

(aanduiding van de Gevolmachtigden)

Overwegend dat het gebruik in de oorlog van stik-, gift- of dergelijke gassen, evenals van alle soortgelijke vloeistoffen, stoffen of middelen, door de algemene opinie van de beschaafde wereld met recht veroordeeld werd;

Overwegend dat het verbod van dit gebruik uitgedrukt werd in verdragen waarbij het merendeel van de Mogendheden van de wereld partij zijn;

Met het doel dit verbod, dat zich op gelijke wijze aan het geweten en aan de handelswijze van de naties opdringt, overal te doen erkennen als zijnde opgenomen in het Internationaal Recht;

Verklaren:

Dat de Hoge Verdragsluitende Partijen, voor zover zij nog geen partijen zijn bij verdragen die dit gebruik verbieden, dit verbod erkennen, erin toestemmen dat dit verbod van gebruik uitgebreid wordt tot de bacteriologische oorlogsmiddelen en dat zij overeenkomen zich te beschouwen als zijnde onderling verbonden krachtens de termen van deze Verklaring.

De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen al hun krachten inspannen om de andere Staten er toe te brengen tot dit Protocol toe te treden. Van deze toetreding zal kennis gegeven worden aan de Regering van de Franse Republiek en door deze laatste aan al de ondertekenende en toetredende Mogendheden. Zij zal van kracht worden te rekenen van de dag van kennisgeving door de Regering van de Franse Republiek.

Dit Protocol, waarvan de Franse en Engelse teksten rechtsgeldig zullen zijn, zal zo spoedig mogelijk bekrachtigd worden. Het zal de datum van heden dragen.

De bekrachtigingen van dit Protocol zullen toegezonden worden aan de Regering van de Franse Republiek die er de neerlegging van zal berichten aan elke ondertekenende of toetredende Mogendheid.

De bewijsschriften van bekrachtiging of van toetreding zullen in het archief van de Regering van de Franse Republiek blijven berusten.

Dit Protocol zal voor elke ondertekenende Mogendheid in werking treden vanaf de neerlegging van haar bekrachtiging en van dit ogenblik af zal deze Mogendheid gebonden zijn tegenover de andere Mogendheden, die reeds tot de neerlegging van hun bekrachtigingen overgegaan zijn.

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden dit Protocol ondertekend hebben.

Gedaan te Genève, in een enkel exemplaar, op 17 juni 1925.