Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II)

Detail

 • Plaats: Genève
 • Aangenomen: 08-06-1977
 • Inwerkingtreding: 07-12-1978

In België

 • Ratificatie: 20-05-1986
 • Inwerkingtreding: 20-11-1986
 • Ondertekening: 12-12-1977
 • Publicatie: 07-11-1986
 • Geen voorbehoud of verklaring

Voor 1977 was alleen artikel 3, gemeenschappelijk aan de vier Verdragen van Genève, toepasselijk op niet-internationale gewapende conflicten. Gezien 80 % van de slachtoffers in de gewapende conflicten tussen 1949 en 1977 slachtoffers waren van niet-internationale gewapende conflicten, en deze conflicten vaak met meer wreedheid gepaard gingen dan internationale conflicten, bleef dit artikel in gebreke.

Het Tweede Aanvullende Protocol poogt de basisregels van het internationaal humanitair recht tot interne conflicten uit te breiden. De vrees dat dit Protocol de staatssoevereiniteit zou aantasten, staten zou verhinderen de orde te bewaren en hun gezag uit te oefenen binnen hun grenzen en dat het interventie van buitenaf zou kunnen verantwoorden, leidde tot de beslissing om de ontwerptekst in te korten en te vereenvoudigen. In plaats van de oorspronkelijke 47 door het Internationale Rodekruiscomité voorgestelde artikels, aanvaarde de diplomatieke conferentie er slechts 28. De basisbeginselen van het ontwerp werden echter wel behouden.

De beperkende definitie inzake het materiële toepassingsgebied in artikel 1 zorgt ervoor dat het Tweede Protocol in een beperkter aantal interne conflicten toepasbaar is dan artikel 3, gemeenschappelijk aan de Verdragen van 1949.

De verdragstekst

Preambule
Titel I - Reikwijdte van dit protocol
Titel II - Menselijke behandeling
Titel III - Gewonden, zieken en schipbreukelingen
Titel IV - Burgerbevolking
Titel V - Slotbepalingen
 
Preambule
De Hoge Verdragsluitende Partijen,

In herinnering brengende, dat de humanitaire beginselen, neergelegd in de gemeenschappelijke artikelen 3 van de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, de basis vormen van de eerbied voor de menselijke persoon in geval van een gewapend conflict dat niet internationaal van aard is,

Voorts in herinnering brengende, dat de internationale akten betreffende de bescherming van de rechten van de mens de menselijke persoon een fundamentele bescherming bieden,

De nadruk leggende op de noodzaak tot het verzekeren van een betere bescherming aan de slachtoffers van die gewapende conflicten,

In herinnering brengende dat, in gevallen waarin het geldende recht niet voorziet, de menselijke persoon beschermd blijft door de beginselen van menselijkheid en de eisen van het openbare rechtsbewustzijn,

Zijn het volgende overeengekomen:

 
Titel I - Reikwijdte van dit protocol
Artikel 1 - Materieel toepassingsveld
Dit Protocol, dat de gemeenschappelijke artikelen 3 van de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 uitbreidt en aanvult, zonder wijziging aan te brengen in de omstandigheden waaronder deze artikelen thans worden toegepast, is van toepassing op alle gewapende conflicten, waarop artikel 1 van het Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) niet van toepassing is, en die plaatsvinden op het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij tussen de strijdkrachten van die Partij en dissidente strijdkrachten of andere georganiseerde gewapende groepen die, staande onder een verantwoordelijk bevel, het grondgebied van die Partij gedeeltelijk onder controle hebben op een zodanige wijze dat zij in staat zijn aanhoudende en samenhangende militaire operaties uit te voeren en de bepalingen van dit Protocol toe te passen.
Dit Protocol is niet van toepassing op situaties van interne ongeregeldheden en spanningen, zoals rellen, op zichzelf staande en sporadisch voorkomende daden van geweld en andere handelingen van soortgelijke aard, die niet zijn te beschouwen als gewapende conflicten.

Artikel 2 - Personeel toepassingsveld
Dit Protocol dient te worden toegepast zonder enig nadelig onderscheid, gebaseerd op ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst of geloof, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, rijkdom, geboorte of andere status, of op enig ander soortgelijk criterium (hierna te noemen ‘nadelig onderscheid’) op allen die zijn getroffen door een gewapend conflict als omschreven in artikel 1.
Na afloop van het gewapende conflict genieten allen die van hun vrijheid zijn beroofd of wier vrijheid is beperkt om redenen, verband houdende met dat conflict, evenals zij die om dezelfde redenen van hun vrijheid zijn beroofd of wier vrijheid is beperkt na het conflict, de bescherming van de artikelen 5 en 6 tot het einde van die vrijheidsberoving of beperking.

Artikel 3 - Non-interventie
Geen enkele bepaling van dit Protocol mag worden ingeroepen ter aantasting van de soevereiniteit van een Staat of de verantwoordelijkheid van de Regering om met alle wettige middelen de rechtsorde in de Staat te handhaven of te herstellen, of de nationale eenheid en de territoriale integriteit van de Staat te verdedigen.
Geen enkele bepaling van dit Protocol mag worden ingeroepen als rechtvaardiging van een interventie, rechtstreeks of niet rechtstreeks, om welke reden ook, in het gewapende conflict of in de interne of externe aangelegenheden van de Hoge Verdragsluitende Partij op wiens grondgebied dat conflict plaatsvindt.
 
Titel II - Menselijke behandeling
Artikel 4 - Fundamentele waarborgen
Allen die niet rechtstreeks deelnemen of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden maken, ongeacht of zij van hun vrijheid zijn beroofd of niet, aanspraak op eerbiediging van hun persoon, eer, overtuigingen en het uitoefenen van hun godsdienst. Zij moeten onder alle omstandigheden menselijk worden behandeld, zonder enig nadelig onderscheid. Het is verboden het bevel te geven dat niemand mag overleven.
Onverminderd het algemene karakter van de voorgaande bepalingen zijn en blijven de volgende daden, gericht tegen de in de eerste paragraaf bedoelde personen, te allen tijde en op iedere plaats verboden:

 • aanslagen op het leven, de gezondheid en het lichamelijke of geestelijke welzijn van personen, in het bijzonder moord, evenals wrede behandeling zoals marteling, verminking of lijfstraffen in welke vorm dan ook;
 • collectieve straffen;
 • het nemen van gijzelaars;
 • daden van terrorisme;
 • aanslagen op de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling, verkrachting, gedwongen prostitutie en iedere vorm van aanranding van de eerbaarheid;
 • slavernij en slavenhandel in iedere vorm;
 • plundering;
 • bedreiging met één van de bovengenoemde daden.

Kinderen moeten de zorg en hulp ontvangen die zij nodig hebben, en in het bijzonder:dienen zij een opvoeding te krijgen, daaronder begrepen een godsdienstige en morele opvoeding, overeenkomstig de wensen van hun ouders of, bij afwezigheid van hun ouders, van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor die kinderen;
dienen alle geëigende stappen te worden genomen om de hereniging van gezinnen waarvan de leden tijdelijk van elkaar zijn gescheiden, te vergemakkelijken;
dienen kinderen die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt, noch in dienst te worden geroepen bij de strijdkrachten of gewapende groepen, noch dient het hun te worden toegestaan aan de vijandelijkheden deel te nemen;
blijft de bijzondere bescherming, door dit artikel verleend aan kinderen die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt op hen van toepassing wanneer zij ondanks de bepalingen van letter c rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen en gevangen worden genomen;
dienen, wanneer nodig, maatregelen te worden genomen, zo mogelijk met toestemming van de ouders of de personen die krachtens de wet of het gebruik in de eerste plaats voor de zorg voor de desbetreffende kinderen verantwoordelijk zijn, om kinderen tijdelijk uit het gebied waarin vijandelijkheden plaatsvinden over te brengen naar een veiliger gebied in het land, en te verzekeren dat zij worden vergezeld door voor hun veiligheid en welzijn verantwoordelijke personen.

Artikel 5 - Personen die van hun vrijheid zijn beroofd
Ter aanvulling van de bepalingen van artikel 4 moeten de volgende bepalingen ten minste in acht worden genomen met betrekking tot personen die van hun vrijheid zijn beroofd om redenen, verband houdend met het gewapende conflict, ongeacht of zij zijn geïnterneerd of gevangen worden gehouden:

 • de gewonden en zieken dienen te worden behandeld overeenkomstig artikel 7;
  aan de in deze paragraaf bedoelde personen dienen in dezelfde mate als aan de plaatselijke burgerbevolking voedsel en drinkwater te worden verschaft, en waarborgen te worden gegeven met betrekking tot gezondheid en hygiëne en bescherming tegen de ongenaakbaarheid van het klimaat en de gevaren van het gewapende conflict;
 • hun dient te worden toegestaan individuele of collectieve hulp te ontvangen;
 • hun dient te worden toegestaan hun godsdienst uit te oefenen en, indien gewenst en mogelijk, geestelijke bijstand te ontvangen van personen die een geestelijk ambt vervullen, zoals aalmoezeniers;
 • indien zij verplicht worden te werken, dienen voor hen werkomstandigheden en waarborgen te gelden die gelijk zijn aan die, welke gelden voor de plaatselijke burgerbevolking.

Zij die verantwoordelijk zijn voor de internering of gevangenhouding van de in de eerste paragraaf bedoelde personen moeten tevens, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, de volgende bepalingen met betrekking tot die personen in acht nemen:

 • behalve wanneer mannen en vrouwen van één gezin tezamen zijn gehuisvest, dienen vrouwen te worden ondergebracht in verblijven die zijn gescheiden van die van de mannen, en dienen zij onder rechtstreeks toezicht van vrouwen te worden geplaatst;
 • hun dient te worden toegestaan brieven en kaarten te verzenden en te ontvangen; het aantal daarvan kan door de daartoe bevoegde autoriteit worden beperkt wanneer deze dat noodzakelijk acht;
 • de internerings- en detentieplaatsen dienen niet dicht bij de gevechtszone te worden geplaatst.

De in de eerste paragraaf bedoelde personen dienen te worden geëvacueerd wanneer de plaatsen waar zij zijn geïnterneerd of waar zij gevangen worden gehouden in het bijzonder worden blootgesteld aan gevaren, voortvloeiende uit het gewapende conflict, indien hun evacuatie onder voldoende veilige omstandigheden kan worden uitgevoerd;
zij dienen de mogelijkheid te hebben geneeskundig te worden onderzocht;
hun lichamelijke en geestelijke gezondheid mag niet door enig ongerechtvaardigd handelen of nalaten in gevaar worden gebracht. Dientengevolge is het verboden de personen, bedoeld in dit artikel, te onderwerpen aan geneeskundige behandelingen die niet noodzakelijk zijn als gevolg van de gezondheidstoestand van de betrokken persoon en die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde geneeskundige normen welke onder gelijke geneeskundige omstandigheden zouden worden toegepast ten aanzien van personen die zich in vrijheid bevinden.
Personen op wie de eerste paragraaf niet van toepassing is, maar wiens vrijheid op enigerlei wijze is beperkt om redenen, verband houdende met het gewapende conflict, moeten menselijk worden behandeld overeenkomstig artikel 4 en de paragrafen 1 a, 1 c en 1 d, en 2 b van dit artikel.
Wanneer wordt beslist personen die van hun vrijheid zijn beroofd vrij te laten, moeten door degenen die deze beslissing nemen de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter waarborging van hun veiligheid.

Artikel 6 - Strafrechtelijke vervolgingen
Dit artikel is van toepassing op de vervolging en de bestraffing van feiten die verband houden met het gewapende conflict.
Geen veroordeling mag worden uitgesproken en geen straf mag ten uitvoer worden gelegd met betrekking tot een persoon die schuldig is bevonden aan een strafbaar feit, behalve op grond van een voorafgaand vonnis, gewezen door een rechtbank die essentiële waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt. In het bijzonder:dient de procedure erin te voorzien, dat een verdachte onverwijld op de hoogte wordt gebracht van de bijzonderheden van het strafbaar feit dat hem ten laste wordt gelegd, en die verdachte voor en tijdens het proces alle nodige rechten en middelen voor zijn verdediging te verschaffen;
mag niemand worden veroordeeld wegens een strafbaar feit behalve op grond van individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid;
kan niemand worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat krachtens nationaal of internationaal recht geen strafbaar feit opleverde ten tijde dat het handelen of het nalaten geschiedde, evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke van toepassing was ten tijde van het begaan van het strafbaar feit; indien de wet na het begaan van het strafbaar feit in de oplegging van een lichtere straf mocht voorzien, dient de overtreder daarvan te profiteren;
wordt ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen;
heeft ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd het recht in zijn tegenwoordigheid te worden berecht;
mag niemand worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.
Een veroordeelde dient bij zijn veroordeling op de hoogte te worden gesteld van de hem ter beschikking staande rechtsmiddelen en andere middelen en van de temrijnen waarbinnen die moeten worden aangewend.
Doodvonnissen mogen niet worden uitgesproken ten aanzien van personen die ten tijde van het strafbaar feit de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, en mogen niet worden voltrokken bij zwangere vrouwen of moeders van jonge kinderen.
Bij het einde van de vijandelijkheden dienen de aan de macht zijnde autoriteiten er naar te streven, op de grootst mogelijke schaal amnestie te verlenen aan de personen die hebben deelgenomen aan het gewapend conflict of die van hun vrijheid zijn beroofd om redenen, verband houdende met het gewapende conflict, ongeacht of zij geïnterneerd zijn of gevangen worden gehouden.
 
Titel III - Gewonden, zieken en schipbreukelingen
Artikel 7 - Bescherming en verzorging
Alle gewonden, zieken en schipbreukelingen dienen te worden ontzien en beschermd, ongeacht of zij aan het gewapend conflict hebben deel genomen of niet.
Zij moeten onder alle omstandigheden menselijk worden behandeld en in de grootst mogelijke mate en binnen de kortst mogelijke tijd de geneeskundige verzorging en aandacht ontvangen die hun toestand vereist. Er mag op geen andere dan op geneeskundige gronden onderscheid tussen hen worden gemaakt.

Artikel 8 - Zoekacties
Telkens als de omstandigheden dat toelaten en in het bijzonder na een gewapend treffen, dienen onverwijld alle mogelijke maatregelen te worden genomen om naar de gewonden, zieken en schipbreukelingen te zoeken, hen te verzamelen, tegen plundering en slechte behandeling te beschermen en te verzekeren dat zij op passende wijze worden verzorgd, alsmede om naar de doden te zoeken, te beletten dat zij worden beroofd, en om hun de laatste eer te bewijzen.

Artikel 9 - Bescherming van geneeskundig en geestelijk personeel
Geneeskundig en geestelijk personeel dient te worden ontzien, beschermd en dient met alle beschikbare middelen hulp te ontvangen voor de vervulling van hun taak. Zij mogen niet worden verplicht taken te verrichten die onverenigbaar zijn met hun humanitaire opdracht.
Van het geneeskundig personeel mag niet worden vereist dat het bij de uitoefening van zijn taak voorrang geeft aan enige persoon behalve op geneeskundige gronden.

Artikel 10 - Algemene bescherming van de geneeskundige taakvervulling
Niemand mag, onder welke omstandigheden ook, worden gestraft voor het feit dat hij geneeskundige activiteiten heeft uitgevoerd die met de geneeskundige deontologie in overeenstemming zijn, ongeacht degenen aan wie deze activiteiten ten goede zijn gekomen.
Personen die geneeskundige activiteiten uitvoeren, mogen noch worden verplicht daden of werkzaamheden te verrichten die in strijd zijn met de regels van de geneeskundige deontologie of met andere regels, opgesteld in het belang van de gewonden en de zieken, of met dit Protocol, noch mogen zij worden verplicht af te zien van het verrichten van daden of werkzaamheden die worden voorgeschreven door bovengenoemde regels of door dit Protocol.
De beroepsverplichtingen van personen die geneeskundige activiteiten uitvoeren met betrekking tot informatie die zij ten aanzien van de gewonden en zieken met de zorg waarvan zij zijn belast, mochten verkrijgen, moeten behoudens de bepalingen van het nationale recht, worden gerespecteerd.

Behoudens de bepalingen van het nationale recht mogen tegen niemand die geneeskundige activiteiten uitvoert op welke wijze ook sancties worden genomen wegens het weigeren inlichtingen te verstrekken betreffende de gewonden en zieken met de zorg waarvan hij is belast geweest, of wegens het in gebreke blijven dergelijke inlichtingen te verstrekken.

Artikel 11 - Bescherming van geneeskundige formaties en transportmiddelen
Geneeskundige formaties en transportmiddelen dienen te allen tijde te worden ontzien en beschermd en mogen niet worden aangevallen.
De bescherming waarop de geneeskundige formaties en transportmiddelen recht hebben, eindigt alleen wanneer deze worden gebruikt om buiten hun humanitaire taak vijandelijke handelingen te verrichten. De bescherming eindigt evenwel slechts nadat een sommatie is gegeven waarin, telkens als daartoe aanleiding is, een redelijke termijn wordt gesteld, en nadat aan die sommatie geen gevolg is gegeven.

Artikel 12  Het kenteken
Volgens voorschriften van de betrokken bevoegde autoriteit moet het kenteken van het rode kruis, de rode halve maan of de rode leeuw en zon op een wit veld, zichtbaar worden gedragen door het geneeskundig en geestelijk personeel, en moet het zichtbaar zijn aangebracht op geneeskundige formaties en transportmiddelen. Het dient onder alle omstandigheden te worden geëerbiedigd. Het mag niet worden misbruikt.

 
Titel IV - Burgerbevolking
Artikel 13 - Bescherming van de burgerbevolking
De burgerbevolking en de burgers genieten algemene bescherming tegen de uit militaire operaties voortvloeiende gevaren. Om deze bescherming te verwezenlijken dienen de volgende regels onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.
Noch de burgerbevolking als zodanig, noch de burgers mogen het voorwerp van een aanval worden. Daden van geweld of bedreiging met geweld, waarvan het belangrijkste oogmerk is de burgerbevolking angst aan te jagen, zijn verboden.
De burgers genieten de in deze Titel verleende bescherming, behalve wanneer en zolang zij rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen.

Artikel 14 - Bescherming van voor het overleven van de burgerbevolking onmisbare goederen
Het uithongeren van burgers als methode van oorlogvoering is verboden. De volgende daden zijn daarom verboden: het met het bovenvermelde doel aanvallen, vernietigen, weghalen of onbruikbaar maken van voor het overleven van de burgerbevolking onmisbare goederen, zoals voedingsmiddelen, landbouwgebieden waar voedingsmiddelen worden geproduceerd, oogsten, vee, drinkwaterinstallaties en –voorraden en bevloeiingswerken.

Artikel 15 - Bescherming van installaties die gevaarlijke krachten bevatten
Werken of installaties die gevaarlijke krachten bevatten, te weten stuwdammen, dijken en kerncentrales, mogen geen voorwerp van een aanval zijn, zelfs niet wanneer zij militaire objectieven zijn, indien de aanvallen het vrijkomen van gevaarlijke krachten zouden veroorzaken en daardoor ernstige verliezen onder de burgerbevolking zouden teweeg brengen.

Artikel 16 - Bescherming van culturele goederen en plaatsen van eredienst
Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van gewapend conflict, is het verboden vijandelijke handelingen te verrichten, gericht tegen de historische monumenten, de kunstwerken of de plaatsen van eredienst, die het culturele of geestelijke erfgoed van de volkeren vormen en deze te gebruiken ter ondersteuning van het militaire optreden.

Artikel 17 - Verbod van gedwongen verplaatsing van burgers
Er mag geen bevel worden gegeven tot het verplaatsen van de burgerbevolking om redenen, die verband houden met het gewapend conflict, tenzij de veiligheid van de betrokken burgers of dwingende militaire redenen dat vereisen. Indien zodanige verplaatsingen moeten uitgevoerd worden, dienen alle mogelijke maatregelen genomen te worden opdat de burgers onder redelijke omstandigheden worden ontvangen wat betreft onderdak, hygiëne, gezondheid, veiligheid en voeding.
Burgers mogen niet gedwongen worden hun eigen grondgebied te verlaten om redenen die verband houden met het conflict.

Artikel 18 - Verenigingen tot hulpverlening en hulpverleningsacties
De zich op het grondgebied van de Hoge Verdragsluitende Partij bevindende verenigingen tot hulpverlening, zoals Rode Kruis (Rode Halve Maan, Rode Zon en Leeuw) -verenigingen, kunnen hun diensten aanbieden ter vervulling van hun traditionele taken met betrekking tot de slachtoffers van het gewapende conflict. De burgerbevolking kan zelfs uit eigen beweging aanbieden de gewonden, zieken en schipbreukelingen te verzamelen en te verzorgen.
Wanneer de burgerbevolking buitensporige ontberingen lijdt ten gevolge van gebrek aan voor haar overleven onmisbare benodigdheden zoals levensmiddelen en geneeskundige benodigdheden, dienen hulpverleningsacties voor de burgerbevolking te worden ondernomen die uitsluitend humanitair en onpartijdig van aard zijn en worden uitgevoerd zonder enig nadelig onderscheid mits de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij daarmee instemt.
 
Titel V - Slotbepalingen
Artikel 19 - Verspreiding
Dit Protocol dient op zo ruim mogelijke schaal te worden verspreid.

Artikel 20 - Ondertekening
Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Partijen bij de Verdragen zes maanden na de ondertekening van de Slotakte en blijft geopend gedurende een periode van twaalf maanden.

Artikel 21 - Bekrachtiging
Dit Protocol dient zo spoedig mogelijk te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging dienen te worden neergelegd bij de Zwitserse Bondsstaat, die depositaris van de Verdragen is.

Artikel 22 - Toetreding
Dit Protocol staat open voor toetreding door iedere Partij bij de Verdragen, die het niet heeft ondertekend. De akten van toetreding dienen te worden neergelegd bij de depositaris.

Artikel 23 - Inwerkingtreding
Dit Protocol treedt in werking zes maanden nadat twee akten van bekrachtiging of toetreding zijn neergelegd.
Ten aanzien van iedere Partij bij de Verdragen die dit Protocol daarna bekrachtigt of daartoe toetreedt, treedt het in werking zes maanden nadat die Partij haar akte van bekrachtiging of toetreding heeft neergelegd.

Artikel 24 - Wijziging
Iedere Hoge Verdragsluitende Partij kan voorstellen doen tot wijziging van dit Protocol. De tekst van elk wijzigingsvoorstel wordt ter kennis gebracht van de depositaris, die na raadpleging van alle Hoge Verdragsluitende Partijen en het Internationale Comité van het Rode Kruis beslist, of een conferentie ter bestudering van het wijzigingsvoorstel bijeen moet worden geroepen.
De depositaris nodigt alle Hoge Verdragsluitende Partijen voor de conferentie uit, evenals de Partijen bij de Verdragen, ongeacht of deze ondertekenaar zijn van dit Protocol of niet.

Artikel 25 - Opzegging
Indien een Hoge Verdragsluitende Partij dit Protocol mocht opzeggen, wordt de opzegging eerst van kracht zes maanden na de ontvangst van de akte van opzegging. Indien echter aan het einde van een periode van zes maanden de Partij die opzegt zich bevindt in de situatie bedoeld in Artikel 1, wordt de opzegging niet van kracht voor het einde van het gewapende conflict. Personen die van hun vrijheid zijn beroofd, of wiens vrijheid is beperkt om redenen, verband houdend met het gewapende conflict, dienen niettemin van de bepalingen van dit Protocol te blijven profiteren tot hun definitieve vrijlating.
De opzegging wordt schriftelijk ter kennis van de depositaris gebracht, die haar aan alle Hoge Verdragsluitende Partijen toezendt.

Artikel 26 - Kennisgevingen
De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen, evenals de Partijen bij de Verdragen, ongeacht of deze ondertekenaar zijn van dit Protocol of niet, in kennis van:

 • ondertekeningen van dit Protocol en de neerlegging van akten van bekrachtiging en toetreding krachtens de artikelen 21 en 22;
 • de datum van de inwerkingtreding van dit Protocol krachtens Artikel 23;
 • kennisgevingen en verklaringen, ontvangen op grond van Artikel 24;

Artikel 27 - Registratie
Dit Protocol wordt na zijn inwerkingtreding door de depositaris aan het Secretariaat van de Verenigde Naties toegezonden ter registratie en publicatie overeenkomstig Artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.
De depositaris stelt het Secretariaat van de Verenigde Naties tevens in kennis van alle bekrachtigingen en toetredingen die met betrekking tot dit Protocol worden ontvangen.

Artikel 28 - Authentieke teksten
Het origineel van dit Protocol, waarvan de Arabische, Chinese, Engelse, Franse, Russische en Spaanse teksten gelijkelijk authentiek zijn, wordt neergelegd bij de depositaris, die voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan aan alle Partijen bij de Verdragen toezendt.