Kinderen

Het internationale humanitaire recht (IHR) verleent een uitgebreide bescherming aan kinderen. In geval van een gewapend conflict, of dit nu internationaal is of niet, vallen zij onder de algemene bescherming die toegekend wordt aan burgers. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn, zijn er ook een aantal regels vastgelegd om hen een bijzondere bescherming te verlenen. Die bijzondere bescherming gaat niet verloren als zij rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen.

Algemene bescherming

In geval van een internationaal gewapend conflict worden niet aan de vijandelijkheden deelnemende kinderen beschermd door het Vierde Verdrag van Genève inzake de bescherming van burgers en door het eerste Aanvullende Protocol. Zij vallen onder de door deze verdragen toegekende fundamentele waarborgen, in het bijzonder het recht om te leven en de verboden betreffende dwang, lijfstraffen, foltering, collectieve straffen en represailles. Als ook onder de voorschriften van het Eerste Aanvullende Protocol inzake het voeren van vijandelijkheden. Die omvatten zowel het beginsel dat onderscheid gemaakt moet worden tussen burgers en strijders, als het verbod om burgers aan te vallen.

In geval van een niet-internationaal gewapend conflict vallen kinderen ook onder de fundamentele bescherming van personen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen zoals vervat in het gemeenschappelijk artikel 3 en artikel 4 van het tweede Aanvullende Protocol.
Daarnaast worden zij beschermd door het beginsel dat “noch de burgerbevolking als zodanig, noch de burgers het voorwerp van een aanval (mogen) worden”.

Bijzondere bescherming

Kinderen dienen in het bijzonder te worden ontzien en beschermd tegen iedere vorm van aanranding van de eerbaarheid. De partijen bij het conflict dienen hen de zorg en hulp te geven die zij nodig hebben, hetzij wegens hun leeftijd of om welke andere reden ook.” Dit beginsel geldt zowel in een  internationaal als in een niet-internationaal gewapend conflict. De bepalingen die deze bescherming detailleren, kunnen als volgt samengevat worden:

  • evacuatie
  • hulp en zorg
  • identificatie, gezinshereniging en niet-begeleide kinderen
  • opvoeding, culturele traditie
  • gearresteerde, gedetineerde of geïnterneerde kinderen
  • geen voltrekking van doodstraf 

Relevante bepalingen

AP I, art.77-78

CIHL Studie regel 120, 135