Akkoord over het vervolgen en het bestraffen van de grote oorlogsmisdadigers van de Europese asmogendheden. Handvest van het Internationaal Militair Tribunaal

Detail

  • Plaats: Londen
  • Aangenomen: 08-08-1945
  • Inwerkingtreding: 08-08-1945

In België

  • Ratificatie: 08-08-1945
  • Inwerkingtreding: 01-01-1970
  • Ondertekening: 01-01-1970
  • Publicatie: 01-01-1970
  • Geen voorbehoud of verklaring

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vaardigden de geallieerde regeringen verschillende verklaringen uit betreffende de bestraffing van oorlogsmisdadigers. Op 7 oktober 1942 werd aangekondigd dat de VN-Commissie voor oorlogsmisdaden zou worden opgericht om oorlogsmisdaden te onderzoeken. De Commissie werd opgericht op 20 oktober 1943. In de Verklaring van Moskou van 30 oktober 1943 verklaarden de drie geallieerde mogendheden (het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjetunie) dat de Duitse oorlogsmisdadigers berecht en gestraft zouden worden in de landen waar hun misdaden werden begaan. De ‘grootste’ misdadigers, van wie de misdaden niet aan een bepaalde regio konden worden toegewezen, zouden worden berecht door de regeringen van de geallieerden staten. Dit akkoord werd opgesteld tijdens een conferentie in Londen van 26 juni tot 8 augustus 1945.

Het Internationaal Militair Tribunaal voor het Verre Oosten (Tokio 1948) werd opgericht via een speciale proclamatie van generaal MacArthur als de opperbevelhebber van de Geallieerde Troepen voor het Verre Oosten.

De verdragstekst

AKKOORD

Gezien de Verenigde Naties van tijd tot tijd hun intentie hebben kenbaar gemaakt om oorlogsmisdadigers voor het gerecht te dagen;

En gezien de Verklaring van Moskou van 30 oktober 1943 over de Duitse wreedheden in bezet Europa stelde dat de Duitse officieren en personen en leden van de Nazi-partij die verantwoordelijk zijn geweest, of met instemming deel hebben gehad in wreedheden en misdaden, zullen teruggestuurd worden naar de landen waar hun afschuwelijke daden werden bedreven, zodat ze kunnen worden veroordeeld en gestraft volgens de wetten van deze bevrijdde landen en van de vrije Regeringen die er zullen worden ingesteld;

En daar gesteld werd dat deze Verklaring geen nadelig effect zou hebben op de zaken van grote oorlogsmisdadigers waarvan de misdaden niet gebonden zijn aan een bepaalde geografische plaats en die zullen worden gestraft door de gemeenschappelijke beslissing van de geallieerde Regeringen;

Ten gevolge daarvan hebben de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, de Voorlopige Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Unie van de Socialistische Sovjet Republieken (hierna genaamd ‘de Ondertekenden’), handelend in het belang van al de Verenigde Naties, en door hun hiertoe gemachtigde vertegenwoordigers, dit Akkoord gesloten.

Artikel 1 - Oprichting

Na consultatie met de Controleraad voor Duitsland zal een Internationaal Militair Tribunaal opgericht worden voor de berechting van oorlogsmisdadigers waarvan de misdaden geen bepaalde geografische plaats hebben, zowel wanneer zij individueel beschuldigd worden, als wanneer zij beschuldigd worden in hun hoedanigheid van leden van een organisatie of in beide hoedanigheden.

Artikel 2 - Samenstelling

De samenstelling, jurisdictie en functie van het Internationaal Militair Tribunaal is deze vastgesteld in het Handvest bij dit Akkoord. Dit Handvest zal integraal deel uitmaken van dit Akkoord.

Artikel 3 - Samenwerking

Alle ondertekenende Partijen zullen de nodige stappen ondernemen om de voornaamste oorlogsmisdadigers die door het Internationaal Militair Tribunaal beoordeeld zullen worden, en die door hen gevangen gehouden worden, beschikbaar te stellen voor het onderzoek van de aanklacht en het proces. De ondertekenende partijen zullen eveneens alle inspanningen doen om de belangrijkste oorlogsmisdadigers, die zich niet op het grondgebeid van één van de ondertekenaars bevinden, beschikbaar te maken voor onderzoek ingevolge klachten tegen hen en het proces voor het Internationaal Militair Tribunaal.

Artikel 4 - Relatie tot Verklaring van Moskou

Niets in dit Akkoord zal afbreuk doen aan de bepalingen van de Verklaring van Moskou in verband met de terugkeer van de oorlogsmisdadigers naar het land waar zij hun misdaden pleegden.

Artikel 5 - Toetreding

Iedere Regering van de Verenigde Naties mag toetreden tot dit Akkoord door hiervan via diplomatieke weg kennis te geven aan de Regering van het Verenigd Koninkrijk, die de andere ondertekenende en toetredende Regeringen zal informeren van deze toetreding.

Artikel 6 - Bevoegdheid nationale rechtbanken

Niets in deze Verklaring zal afbreuk doen aan de jurisdictie of de bevoegdheid van enige nationale rechtbank of opgerichte, of nog op te richten bezettingsrechtbank voor de berechting van oorlogsmisdadigers, in één van de geallieerde gebieden of in Duitsland.

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Dit Akkoord zal in werking treden op de dag van ondertekening en zal van kracht blijven voor de duur van een jaar en zal daarna doorgaan, onder voorbehoud van het recht van iedere ondertekenende Partij om, langs diplomatieke weg, met een maand opzeg, de intentie te kennen te geven deze te beëindigen. Deze beëindiging zal geen afbreuk doen aan de reeds genomen juridische stappen of aan de reeds gedane bevindingen in de toepassing van dit Akkoord.

In getuigenis hiervan hebben de ondertekenende Partijen dit Akkoord getekend.

In viervoud opgesteld in Londen op 8 augustus 1945, elk in het Engels, het Frans en het Russisch, en iedere tekst met een gelijke authenticiteit.