Methoden en middelen van oorlogsvoering

Het gebruik van middelen en methoden van oorlogsvoering in gewapende conflicten is niet onbeperkt. Naast het beschermen van personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden is deze beperking een van de basisdoelen van het internationaal humanitair recht.

Met middelen doelt men op het gebruik van specifieke wapens. Enkele voorbeelden van middelen van oorlogsvoering die expliciet verboden zijn:

  • anti-persoonsmijnen
  • clustermunitie
  • chemische en biologische wapens

Met methoden doelt men op de gebruikte strategieën van oorlogsvoering. Zo zijn volgende methoden van oorlogsvoering expliciet verboden:  

  • verbod op het geven van het bevel dat niemand mag overleven
  • plundering
  • uithongering
  • het is verboden een tegenstander te doden, te verwonden of gevangen te nemen op perfide wijze

Basisprincipes

Wat de keuze van middelen en methoden van oorlogsvoering betreft, moeten de partijen bij het conflict rekening houden met de basisprincipes van het internationaal humanitair recht zoals het principe van onderscheid, het principe van proportionaliteit, het principe van voorzorg en het verbod op het veroorzaken van onnodig leed.

Nieuwe wapens

Artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève verplicht staten om bij de ontwikkeling, de aanschaf of de invoering van een nieuw wapen vast te stellen of het gebruik in bepaalde of in alle omstandigheden het internationaal humanitair recht schendt waaraan het gebonden is.

Relevante bepalingen

AP I, art.35-36

CIHL Studie regel 17, 46 – 65, 70 - 86