Gemeenschappelijk artikel 3

Het gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève wordt beschouwd als een soort miniverdrag. Oorspronkelijk was dit artikel van toepassing in niet-internationaal gewapende conflicten. Huidig wordt dit artikel beschouwd als internationaal humanitair gewoonterecht, van toepassing in zowel internationaal als niet-internationaal gewapende conflicten.

Bij een gewapend conflict dat geen internationaal karakter heeft, op het grondgebied van één van de hoge verdragsluitende partijen, is elke partij die bij het conflict betrokken is, verplicht ten minste de volgende bepalingen toe te passen:

 1. Personen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen, met inbegrip van personeel van strijdkrachten dat de wapens heeft neergelegd, en zij die buiten gevecht zijn gesteld door ziekte, verwonding, gevangenschap of enige andere oorzaak, moeten onder alle omstandigheden menslievend worden behandeld, zonder enig voor hen nadelig onderscheid, gegrond op ras, huidkleur, godsdienst of geloof, geslacht, geboorte of maatschappelijke welstand of enig ander soortgelijk criterium.
  Met dat doel zijn en blijven altijd en overal volgende daden ten opzichte van bovengenoemde personen verboden:
  1. Aanslagen op het leven en lichamelijke geweldplegingen, in het bijzonder het doden op welke wijze ook, verminking, wrede behandeling en marteling.
  2. Gijzelnemingen.
  3. De aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandelingen.
  4. Het uitspreken en ten uitvoer leggen van vonnissen zonder voorafgaande berechting door een op regelmatige wijze samengesteld gerecht dat alle gerechtelijke waarborgen biedt, door de beschaafde volken als onmisbaar erkend.
 2. De gewonden en zieken moeten worden verzameld en verzorgd. Een onpartijdige humanitaire organisatie, zoals het Internationale Rode Kruiscomité, kan haar diensten aan de partijen bij het conflict aanbieden. De partijen bij het conflict zullen er verder naar streven door middel van bijzondere overeenkomsten de andere of een deel van de andere bepalingen van dit verdrag van kracht te doen worden. De toepassing van bovenstaande bepalingen zal niet van invloed zijn op de juridische status van de partijen bij het conflict.