Honger slokt Zuid-Soedan op

Gras en onkruid. Daaruit bestaat noodgedwongen het dieet van heel wat lokale gemeenschappen in Zuid-Soedan. Een gewapend conflict maakt de situatie voor duizenden gezinnen onhoudbaar.

 

Gras en onkruid. Daaruit bestaat noodgedwongen het dieet van heel wat lokale gemeenschappen in Zuid-Soedan. Een gewapend conflict in verschillende regio’s maakt de situatie voor duizenden gezinnen onhoudbaar. Het Rode Kruis dropte vorige maand nog zo’n 680 ton voedsel boven de hardst getroffen gebieden, maar zonder vrede in de regio zijn deze voedselpakketten slechts een druppel op een hete plaat.

Live nieuws updates

Rode Kruis dropt tonnen voedsel, maar honger blijft dreigen

De dreigende honger in Zuid-Soedan is een stille ramp. In de eerste plaats omdat honger een trage moordenaar is: het aantal slachtoffers per dag ligt relatief laag, waardoor de ramp niet de spectaculaire sterfcijfers van bijvoorbeeld een natuurramp heeft. En daardoor kan dat ‘stille’ ook heel letterlijk genomen worden, want de ramp krijgt heel weinig aandacht van beleidsmakers en media wereldwijd. Maar terwijl blijft de grootschalige voedselonzekerheid aanhouden.

Dorpen kunnen zichzelf niet van voedsel voorzien omdat landbouwers van hun gronden zijn moeten vluchten en er massale sterfte is onder het vee. Er moet snel voedsel aanrukken voor de Zuid-Soedanezen of er dreigt hongersnood. Daarom is het Rode Kruis sinds begin juni 680 ton voedsel aan het droppen, goed voor zo’n 6000 voedselpakketten. Per dropping worden 300 pakketten bezorgd, waarmee ongeveer 100 families, of zo’n 600 mensen, geholpen zijn. Collega Trui was aanwezig bij één van deze drops en vertelt er in onderstaand filmpje meer over.

Omdat het Rode Kruis sterk lokaal verankerd is in de Zuid-Soedanese gemeenschappen, kan de organisatie op twee domeinen hulp bieden. Ten eerste onderhoudt het Rode Kruis op confidentiële, bilaterale wijze de dialoog met elk van de strijdende partijen. Zo dringt het Rode Kruis bij de betrokken partijen aan om de regels van het internationaal humanitair recht te respecteren. Bovendien vragen ze via deze dialoog ook veilige toegang tot de gebieden die deze partijen controleren.

Daarnaast kan het Rode Kruis via haar lokale vrijwilligers de food droppings efficiënt organiseren. Dankzij de hulpverleners van het Zuid-Soedanese Rode Kruis, die zelf deel uitmaken van de getroffen gemeenschappen, heeft de organisatie toegang tot de meest geïsoleerde gebieden én tot de zones waarin het conflict heerst. Een team van vrijwilligers lijst samen met de field staff de noden van de lokale bevolking op, registreert elke hulpbehoevende, voorziet een afgebakende droppingszone en bezorgt de uitgesorteerde pakketten ten slotte aan de vertegenwoordigers van de families. Per vier families wordt een pakket samengesteld dat bestaat uit 50 kilogram zout en suiker, 200 kilogram bonen, 300 kilogram kafferkoren (graan) en 50 kilogram maïs gemixt met soja – een enorm voedzame mix voor zwaar ondervoede kinderen. In theorie kan een gezin hiermee een maand verder, maar in de praktijk blijkt dit vaak veel langer te zijn – soms zelfs tot een jaar na de dropping.

Honger naar vrede

Ook vorig jaar voerde het Rode Kruis enkele food droppings uit boven Zuid-Soedan. Deze droppings werden onder andere mogelijk gemaakt door de 2,3 miljoen euro steun die Rode Kruis-Vlaanderen mocht ontvangen van de Vlaming en de Belgische overheid. Maar zolang er geen politieke oplossing voor het conflict komt, is een structurele en duurzame hulpverlening niet mogelijk. Door plunderingen, gebrek aan water, ziekte onder de bevolking en hun vee en het noodgedwongen achterlaten van huis en land liggen de landbouwactiviteiten in sommige gebieden volledig stil. Bovendien hebben ook ngo’s zich uit de regio moeten terugtrekken, waardoor onder andere de vaccinatiecampagnes van vee stopgezet moesten worden.

Duurzaam helpen

Zolang het conflict niet beëindigd wordt, kan dus enkel de toegang van humanitaire spelers tot het gebied de voedselzekerheid op korte termijn verhogen. Op lange termijn is vrede de enige te bewandelen weg. Eens de situatie stabiel is, kan het Rode Kruis zich meer gaan richten op het uitdelen van zaden en landbouwmateriaal. Ook Cash Based Assistance – financiële steun waarin de lokale gemeenschappen zélf de zwaartepunten voor heropbouw kunnen leggen – is dan een piste. Op dit moment krijgen slechts enkele dorpelingen die een dijkensysteem bouwen in Old Fangak, een handelsplaats aan de Nijl, geld voor hun arbeid. Omdat de economische markt in Zuid-Soedan stil ligt, woekeren voedselprijzen en treedt er hyperinflatie op. Op dit moment is financiële steun bieden ter plekke dus niet opportuun en gaat alle hoop naar het tijdig leveren van voldoende voedselpakketten.

Graag een steentje bijdragen?

Dat kan hier!

 

Hercules dropt 17 ton voedsel in Zuid-Soedan

"Ongelooflijk om te zien hoe 65 mensen alles op alles zetten om de Hercules gevuld te krijgen voor een volgende airdrop", vertelt collega Trui vanuit Zuid-Soedan.

De Hercules is het vliegtuig van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) dat momenteel voedselpakketten dropt vanuit de lucht zodat ook de meest kwetsbare mensen in afgelegen gebieden levensnoodzakelijke hulp krijgen. Gisteren werd het vliegtuig gevuld met 17 ton hulpgoederen, dat zijn iets meer dan 300 noodpakketten. In totaal zal de Hercules in juni op die manier pakketten droppen die 1 maand eten waarborgen voor zo'n 25.000 mensen.

 

Airdrops bieden hulp aan duizenden Zuid-Soedanezen

Dinsdag 13 juni ging er opnieuw een foodrop of airdrop door in Zuid-Soedan. Ook dit jaar moeten zo'n 87.000 mensen in de zwaarst getroffen en afgesloten regio's op deze manier hulp krijgen om een nieuwe hongersnood tegen te gaan. Deze week alleen al krijgen zo'n 5.000 mensen in Myadin voedselpakketten geleverd op 3 droppingsdagen. Collega Trui van Internationale Samenwerking is momenteel ter plekke en volgde één van deze airdrops van dichtbij.

Humanitaire ‘airdrops’

In bepaalde gebieden in Zuid-Soedan is humanitaire toegang verkrijgen moeilijk. Daarom kiest het Internationale Rode Kruis ervoor om in zo'n gevallen over te gaan tot airdrops of luchtdroppingen. Zo worden hulpgoederen vanop bepaalde hoogte (en dus vanuit het vliegtuig) gedropt boven een vooraf uitgekozen zone.

 

Zuid-Soedan: 1 jaar na vredesakkoord neemt geweld en nood aan humanitaire hulp niet af

1 jaar na het vredesakkoord in Zuid-Soedan wordt pijnlijk duidelijk dat het geweld en de nood aan humanitaire hulp niet is afgenomen. Volgens James Reynolds, het hoofd van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) in Zuid-Soedan, is geweld er nog steeds alomtegenwoordig omdat verschillende gemeenschappen met elkaar in conflict liggen. Deze conflicten bedreigen de stabiliteit en de veiligheid van het land. 

De medische teams van het ICRC behandelen nog steeds een groot aantal patiënten met schotwonden en de noden van de meest getroffen gemeenschappen zijn immens hoog. Het aantal patiënten met verwondingen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het geweld nam zelfs toe sinds het vredesakkoord. Van oktober '17 tot juni '18 werden 526 patiënten behandeld. In dezelfde periode een jaar later waren dat 688 slachtoffers, een stijging van bijna 25%. 

Het geweld heeft ook een immense impact op de nog resterende ziekenhuizen in een gebied dat het al zwaar te verduren had tijdens tientallen jaren van oorlog voeren. Indien nu nog 1 ziekenhuis zou sluiten, vallen volledige gemeenschappen zonder medische hulp en worden perfect behandelbare ziekten dodelijk.

Het afgelopen jaar bracht ook weinig verbetering voor de meeste Zuid-Soedanezen. Meer mensen dan ooit vrezen voedselonzekerheid en door het toenemende geweld slaan nog steeds ontzettend veel burgers op de vlucht waardoor ook de nood aan humanitaire hulp niet afneemt. In totaal zijn nu zo'n 4 miljoen op de vlucht in eigen land of net over de grenzen. Velen van hen raakten in tussentijd ook hun familie kwijt. 

Rode Kruis-Vlaanderen kon dankzij de financiële steun van de Belgische federale overheid in de loop van 2017 en 2018 520.000 Zuid-Soedanezen een voedselpakket bieden. Veel van deze mensen verscholen zich op de vlucht voor het geweld in ontoegankelijke moerassen, waardoor het voedsel enkel via lucht-droppings ter plaatse kon worden gebracht. Tot op vandaag blijven voedsel-droppings één van de levenslijnen voor de 6,9 miljoen mensen die zich in een kritieke fase van voedselonzekerheid bevinden.

Het Internationale Rode Kruiscomité is aanwezig in Zuid-Soedan sinds 2011 en kan dus met het hand op het hart verklaren dat de tol van het jarenlang oorlog voeren, geweld en onzekerheid enorm groot is. Het ICRC hoopt dan ook dat het vredesakkoord ondanks alles toch kan standhouden om nog meer leed te vermijden aangezien Zuid-Soedan nood heeft aan vrede en stabiliteit om het land herop te bouwen.

Zuid-Soedan stevent af op nieuwe hongersnood

Het aanhoudende conflict in Zuid-Soedan blijft zijn tol eisen: voedselvoorraden slinken zienderogen waardoor opnieuw hongersnood dreigt bij de lokale bevolking. In het district Pibor is ondertussen al één vijfde van de gezinnen getroffen door honger. De situatie is er zo erg dat mensen er vaak enkel nog aangewezen zijn op het eten van gras en onkruid.

Ook vorig jaar dreigde er al hongersnood maar die kon toen ingeperkt worden dankzij heel wat internationale hulp. De steun van de Vlaamse bevolking en de Belgische federale overheid leverde in totaal 2,3 miljoen euro op om zware ondervoeding in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen tegen te gaan. Deze hulp betekende heel wat voor verschillende afgelegen gemeenschappen die enkel door onze lokale vrijwilligers bereikt kunnen worden. Zo krijgen 175.000 mensen in de Zuid-Soedanese Jonglei en Upper Nile States, ingesloten door het conflict, hulp via foodroppings of voedselpakketten die vanuit de lucht gedropt worden.

Het scenario van vorig jaar dreigt zich nu te herhalen omdat de hulp van vorig jaar stilaan ontoereikend wordt. Het Internationale Rode Kruis blijft fooddroppings uitvoeren boven de zwaarst getroffen regio's. Verder worden er ook 75 lokale Rode Kruisvrijwilligers getraind om psychosociale bijstand te leveren aan de getraumatiseerde bevolking.  

Zuid-Soedan, waar je rijkdom niet afhangt van geld

Je veestapel gezond én in leven houden is van levensbelang in Zuid-Soedan aangezien het grootste deel van de bevolking er zo goed als volledig afhangt van vee, schapen en geiten voor hun levensonderhoud.

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) helpt de mensen ter plekke om hun dieren te beschermen tegen ziekten en versterkt de weerbaarheid van de burgers die getroffen zijn door het gewapende conflict.