COVID-19 op jouw evenement

Omwille van COVID-19 hebben we fors moeten investeren in extra beschermingsmiddelen om de nodige kwalitatieve steun tijdens evenementen voor zowel de Rode Kruisvrijwilliger als de patiënt op een veilige manier te laten plaatsvinden. Het uitgangspunt blijft voor ons kwalitatieve eerstehulpverlening aanbieden en dat vertaalt zich in een meerverbruik qua medisch materiaal. In ruil mag jij als organisator een hulppost verwachten die in staat is om COVID-proof aanwezig te zijn en hulp te verlenen indien nodig.

Welke maatregelen neemt het Rode Kruis op mijn evenement?

 • We zorgen ervoor dat er voldoende wachtruimte is voor slachtoffers en vermijden dat er teveel mensen tegelijk in de hulppost wachten. We voorzien beschutting indien nodig, en plaatsen stoelen indien dat gewenst is. Door markeringen en/of kegels te plaatsen zorgen we ervoor dat wachtenden onderling voldoende afstand houden.
 • Op basis van enkele parameters schatten we in hoeveel slachtoffers er zich zullen aanbieden, waardoor we de minimale capaciteit van de hulppost kunnen bepalen. Voor elk slachtoffer in de hulppost voorzien we minstens 18 m² vloeroppervlakte zodat er steeds voldoende afstand kan worden bewaard.
 • We zullen ook streven naar eenrichtingsverkeer in de hulppost, en naar een minimum aan contactpunten zoals deurklinken. Branddeuren en/of nooduitgangen blijven uiteraard gevrijwaard.
 • Naast verzorgingsruimtes voorzien we een onthaalzone waar we elk slachtoffer registreren, bevragen naar eventuele symptomen van COVID-19, en de ernst van de verwondingen inschatten. Verder voorzien we een wachtruimte voor slachtoffers die wachten op het resultaat van hun sneltest, en een wachtruimte voor begeleiders van minderjarige en zorgbehoevende slachtoffers. Elders dan in de hulppost voorzien we tot slot een ruimte waar hulpverleners pauzeren en/of hun maaltijd nuttigen.
 • We bevragen elk slachtoffer naar eventuele symptomen van COVID-19, en nemen desgevallend gepaste maatregelen.

Wat met een slachtoffer met COVID-19?

We bevragen elk slachtoffer naar eventuele symptomen van COVID-19.

 • Indien een slachtoffer symptomen vertoont, zullen we het slachtoffer uitnodigen voor een sneltest. De uitslag van de sneltest bepaald welke voorzorgsmaatregelen we zullen nemen tijdens het verdere verloop van het contact. Indien het slachtoffer in een levensbedreigende situatie verkeert waardoor er geen tijd is voor een sneltest, nemen we de hoogste voorzorgsmaatregelen.
 • Bij een verhoogd risico op contact met lichaamsvloeistoffen, specifiek bij risico op braken of tijdens het opkuisen van braaksel, dragen onze hulpverleners bijkomende beschermingsmiddelen. Ook bij aërosolvormende handelingen zoals reanimatie en aspiratie, tijdens het vervoer van een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 met een ziekenwagen, of indien er langdurig nauw contact zal zijn met een COVID-19-patiënt die geen masker kan dragen, dragen onze hulpverleners bijkomende beschermingsmiddelen.

Welke maatregelen dien ik als organisator te nemen?

Indien je als organisator een ruimte voorziet om de hulppost in onder te brengen, bekijken we graag met jou of de ruimte geschikt is. Zo zullen we onder andere toekijken op de volgende aspecten:

 • Is de oppervlakte van de ruimte voldoende groot om er een hulppost in onder te brengen?
 • Is er voldoende verluchting door open ramen en deuren? Airco- en ventilatiesystemen kunnen gebruikt worden als ze een ‘extractiemodus’ hebben en lucht dus niet kan hercirculeren. Indien we onvoldoende weten over het verluchtingssysteem zullen we deze niet gebruiken.
 • Is het mogelijk om éénrichtingsverkeer te voorzien?
 • Kunnen het aantal contactpunten (deurklinken e.d.) worden geminimaliseerd, zonder dat branddeuren en nooduitgangen worden gehinderd?
 • Is er stromend water zodat men de handen kan wassen?
 • Is de hulppost goed bereikbaar voor de bezoekers, maar ook voor interventievoertuigen en ziekenwagens?

Welke maatregelen dient een slachtoffer te nemen?

Het slachtoffer dient:

 • Handhygiëne toe te passen bij het binnenkomen van de hulppost, het betreden van de verzorgingsruimte en het verlaten van de hulppost.
 • Gedurende zijn volledig bezoek een mondmasker te dragen dat door Rode Kruis-Vlaanderen wordt voorzien.
 • Het slachtoffer komt steeds alleen de hulppost binnen. Begeleiders mogen in geen geval het slachtoffer vergezellen in de verzorgingsruimte.

Om ervoor te zorgen dat elk slachtoffer deze maatregelen volgt zal hij/zij hierop worden aangesproken aan de ingang van de hulppost, en hierin worden begeleid doorheen zijn bezoek aan onze hulppost.

Wat mag ik verwachten van een Rode Kruisvrijwilliger?

Onze hulpverleners voltooiden een bijzondere bijscholing aangaande het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de principes van handhygiëne en hygiëne van materiaal. Op elk evenement wordt ook een ploegleider ingezet die onder andere toekijkt op het correct toepassen van die principes.

Waarom moet er een ziekenwagen staan op mijn evenement?

Wanneer een slachtoffer met symptomen van COVID-19 wordt overgebracht naar een ziekenhuis wordt de ziekenwagen gedesinfecteerd na de rit. Dat zorgt ervoor dat de ziekenwagen een langere tijd onbeschikbaar is, wat erg belastend is voor de reguliere hulpverlening. Om die reden is het mogelijk dat de overheid u als organisator zal opleggen om een ziekenwagen op het evenement te voorzien. Wanneer het evenement bovendien ver verwijderd is van een ziekenhuis met erkende spoeddienst, en/of er op het evenement veel slachtoffers worden verwacht, is het aangewezen om meerdere ziekenwagens te voorzien.

De kostprijs ligt hoger dan anders. Welk bijkomend materiaal voorziet het Rode Kruis?

Om de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19 toe te passen dienen we extra materiaal te voorzien. Dit zorgt voor een meerkost. Zo voorzien we onder andere:

 • Materiaal voor de markering van social distancing of zones in de hulppost (tape, kegels, nadars,…)
 • Voldoende materiaal voor hygiëne (acoholgel, reinigings- en desinfectiemiddelen, ...)
 • Materiaal voor het verzamelen en afvoeren van medisch risicohoudend afval
 • Posters met instructies
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners (wegwerphandschoenen, mondmaskers, beschermingsbrillen en -schorten ...)